am@astronomija.co.yu

 

Sadržaji Astronomije
O Astronomiji 9
Vesti
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

 ASTRONOMIJA
Veća fotografija 122 k
broj 9
Astronomija broj 9  - INTERVJU
 

Izdvajamo nekoliko (od 30) pitanja koja su postavljena dr Milanu Ćirkoviću i navodimo dva njegova odgovra:

Od kog dela sekunde kosmolozi poznaju svemir?

Teorija Velikog Praska je danas standardna teorija nastanka svemira, ali ona se suočava sa nekim problemima koje (još) nije u stanju da objasni. Koji su to problemi?

Da li je brzina svetlosti oduvek bila tih 300 hiljada km u sekundi?

Koliko je kosmos determinisan od samog početka? Da li su zakoni prirode određeni u prvom momentu BB? Šta je sa matematikom? Da li bi ona u nekom drugom svemiru bila drukčija, recimo da je 2+1=8?

• Kažite nešto o drugim teorijama nastanka kosmosa.

Pored klasičnog teističkog pogleda na metafizič ko pitanje porekla svega postojećeg (koje najozbiljniji me|u teolozima i filozofima religije sami odbacuju kao vulgarni kreacionizam i umesto toga se bave filozofskim i teološ kim aspektima samog Velikog praska), standardni kosmološ ki model gotovo da nema ozbiljnije alternative danas. Ono što se ponekad protura kao alternativa, zapravo je najčešće neko uopštenje pri kome formalizam standardnog modela ostaje isti, samo se na neki način eksterno ograničava u primenljivosti. To je slučaj, npr. sa raznim teorijama sa ekstra prostornim
dimenzijama. One mogu biti pompezno najavljene kao next big thing, ali kad pogledate kako moraju izgledati doga|aji u 3+1 D potprostoru tog velikog „superprostora“ dobijete standardni model Velikog praska. Klasična teorijaVečnog stanja iz 1940-tih, 50-tih i prve polovine 60-tih je definitivno mrtva, i pokušaji Hojla i njegovih saradnika da je vaskrsnu u okviru neke od konformno invarijantnih teorija ili u okviru tzv. kvazi-stacionarnog stanja su se pokazali neuspešnim. Najbolji pokazatelj toga jeste činjenica

Koliko je pouzdana, koliko čvrsto na dokazima utemeljena teorija BB? Prosečan čovek ponekad misli da je ta teorija (i većina drugih) puka spekulacija, kao neko intelektualno mudrovanje. Dakle, šta stoji u temeljima te teorije i koliko je ona pouzdana?

nauka

Da li nagli razvoj nauke, naučnih otkrića, može štetno da deluje na društvo, tj. da li smo spremni, emotivno, sociološki, psihički za nagle i velike prodore nauke? Vaš stav prema kloniranju? Prema kloniranju ljudi? Zašto?

Kolika je opasnot da se naučna saznanja zloupotrebe? Hoking je izneo bojazan da će svet biti uništen u ovom milenijumu biološkim ili nekim hemijskim putem, jer je proizvodnja opasnih hemijskih i bioloških oružja postaje sve jeftinija i lakša.

Ćirković: Nažalost, ovo mi izgleda krajnje verovatnim. Kao što je moj prijatelj i saradnik Nik Bostrom (Nick Bostrom), jedan od najistaknutijih svetskih filozofa nauke mla|e generacije napisao, bila bi velika greška smatrati da je rizik od našeg izumiranja manji od oko 33%. Pored prirodnih katastrofa koje smo često skloni da olako zanemarujemo, poput sudara Zemlje sa asteroidom ili kometom, te supervulkanskih erupcija poput erupcije vulkana Toba u Indoneziji pre oko 74 hiljade godina koja zamalo nije istrebila ljudsku vrstu, danas nam ili već stoji ili će za koju deceniju biti na raspolaganju ogroman i nikada u istoriji vi|en arsenal destruktivnih tehnologija koje se mogu oteti kontroli svesno ili slučajno.Nemamorazloga da verujemo da će politička situacija u svetu u toj meri drastično promeniti da se mogućnost zloupotrebe značajnije smanji. Dugoroč no gledano, naša jedina nada je povratak istraživanju i, ultimativno, kolonizaciji svemira, uz omasovljavanje pokreta kao što je transhumanizam, koji se zalažu za oprezan, racionalan i promišljen pristup budućnosti čovečanstva.

ET

Ideja o postojanju života na drugim mestima čini se da je sad malo splasnula. Dok se u 18. i 19. veku činilo da Sunčev sistem vrvi od života sada se konstatuje da je nastanjiva zona mnogo uža nego što se to ranije računalo. A postoje i mišljenja da je univerzum velik taman za jednu vrstu života. Šta vi mislite, ima li još negde života?

Nas posebno interesuje da li postoje inteligentni vanzemaljci? Ako postoje, mogu li oni da budu opasni po nas i naš način života?

Neki naučnici govore o nužnom samouništenju tehnološki visoko razvijenih civilizacija. Jesmo li mi na dobrom putu?

 
Možete nam pisati i na email adresu   astronomija@astronomija.co.yu ili direktno iz AM!
Pišite nam
Upišite vašu e.mail adresu
Predmet:
   

(novembar 2004.)

vrh