M  NGC Konst.      RA     Dec   Mag Velicina  Tip    Razd. 
 36   1960  Aur  05 36,1  34 08   6,5  12,0        OJ       4,1
 37   2099  Aur  05 52,4  32 33   6,0  24,0        OJ       4,6
 38   1912  Aur  05 28,7  35 50   7,0  21,0        OJ       4,2