M  NGC Konst.      RA      Dec    Mag Velicina       Tip    Razd. 
48   2548  Hya  08 13,8   -05 48   5,5  54,0           OJ       1,5
68   4590  Hya  12 39,5   -26 45   9,0  12,0           ZJ      32
83   5236  Hya  13 37,0   -29 52   8,5  11 x 10     Gal  10000