Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Društva
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 

Астрономско друштво „Руђер Бошковић”, Београд; www.adrb.org; e-mail: adrb@adrb.org; тел: (011)30-32-133

 

80. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ
 
распоред предавања
(Планетаријум – улаз бесплатан):

 

Дан

Поч.

Лек.

Тема

петак,

2. III

20h15m

0.

(увод)

УВОД – ПАР РЕЧИ О АСТРОНОМСКОМ ДРУШТВУ „РУЂЕР БОШКОВИЋ” И КУРСУ

субота,

3. III

17h

1.

НЕБЕСКА СФЕРА И САЗВЕЖЂА

– Појам и основни елементи небеске сфере
– Сазвежђе, астеризам и карта неба
– Циркумполарно небо
– Пролећно небо
– Летње небо
– Јесење небо
– Зимско небо

петак,

9. III

20h15m

2.

ЗЕМЉИНА РОТАЦИЈА

– Земљина ротација и дневна ротација небеске сфере
– Географски координатни систем
– Елементи небеске сфере изведени из Земљине ротације
– Последице дневне ротације небеске сфере

субота,

10. IX

17h

3.

ЗЕМЉИНА РЕВОЛУЦИЈА

– Земљина револуција и Сунчево при- видно годишње кретање
– Елементи небеске сфере изведени из Земљине револуције
– Последице привидног годишњег крета- ња Сунца

петак,

16. III

20h15m

4.

ВРЕМЕ У ГРАЂАНСКОЈ УПОТРЕБИ

– Право Сунчево време
– Средње Сунчево време
– Појам календара
– Јулијански календар
– Грегоријански календар

субота,

17. III

17h

5.

КРЕТАЊЕ МЕСЕЦА И ПЛАНЕТА

– Месечеве мене
– Синодички и сидерички месец
– Помрачења Месеца
– Помрачења Сунца
– Привидно кретање унутрашњих плане- та
– Привидно кретање спољних планета
– Кеплерови закони и Њутнов закон гра- витације

петак,

23. III

20h15m

6.

ЗЕМЉА И МЕСЕЦ

– Механизми загревања Земље и Месеца
– Унутрашња структура Земље и Месеца
– Магнетно поље Земље и Месеца
– Тектонски процеси на Земљи – наста- нак и кретање литосферских плоча
– Вулканизам на Земљи и Месецу
– Настанак ударних кратера на Земљи и Месецу
– Ерозија на Земљи
– Земљина атмосфера – механизми обна- вљања и нестанка, ефекат стакленика, структура
– Механизми метеоролошких феномена у Земљиној атмосфери

субота,

24. III

17h

7.

МЕРКУР, МАРС И ВЕНЕРА

– Унутрашња структура Меркура, Марса и Венере
– Магнетна поља Меркура, Марса и Венере
– Тектонски процеси на Меркуру, Марсу и Венери
– Вулканизам на Меркуру, Марсу и Ве- нери
– Ударни кратери на Меркуру, Марсу и Венери
– Ерозија на Марсу и Венери
– Површински услови на Марсу и Вене- ри

петак,

30. III

20h15m

8.

ПЛАНЕТЕ ЈУПИТЕРОВОГ ТИПА

– Унутрашња структура планета Јупите- ровог типа
– Магнетна поља планета Јупитеровог типа
– Структура атмосфера планета Јупите- ровог типа
– Метеоролошки процеси у атмосферама планета Јупитеровог типа

субота,

31. III

17h

9.

САТЕЛИТИ И ПРСТЕНОВИ ПЛАНЕТА ЈУПИТЕРОВОГ ТИПА

– Физичке особине Галилејевих сателита
– Физичке особине Титана и Сатурнових сателита средње величине
– Физичке особине Уранових сателита средње величине
– Физичке особине Тритона
– Физичке особине малих сателита пла- нета Јупитеровог типа
– Структура, физичке особине и наста- нак Сатурнових прстенова

– Структура, физичке особине и наста- нак Јупитерових, Уранових и Нептуно- вих прстенова

петак,

6. IV

20h15m

10.

АСТЕРОИДИ, КОМЕТЕ И ВЕЛИКИ ТРАНСНЕПТУНСКИ ОБЈЕКТИ

– Положај и кретање астероида
– Физичке особине астероида
– Положај, кретање и физичке особине комета

– Физички процеси на кометама у бли- зини Сунца
– Метеороиди, метеороидски ројеви и потоци и метеори
– Положај, кретање и физичке особине великих транснептунских објеката
– Метеорити

субота,

7. IV

17h

11.

НАСТАНАК СУНЧЕВОГ СИСТЕМА

– Сажимање и спљоштавање фрагмента молекуларног облака и настанак цир- кумстеларног диска
– Хемијски састав и физичке особине циркумстеларног диска
– Настанак кондензата и планетезимала у циркумстеларном диску
– Фрагментација планетезимала и наста- нак протопланета
– Настанак планета Земљиног типа и Ме- сеца

– Настанак планета Јупитеровог типа
– Настанак сателитских система планета Јупитеровог типа
– Настанак астероидног и Којперовог по- јаса и Ортовог облака
– Узроци величине Меркуровог језгра и Венерине и Уранове ретроградне рота- ције

петак,

13. IV

20h15m

12.

СУНЦЕ

– Сунчево језгро: рр-циклус и неутрин- ска емисија
– Конвективна зона: грануле и супергра- нуле
– Сунчеве пеге и једанаестогодишњи ци- клус Сунчеве активности
– Активни региони и хромосферски фе- номени
– Сунчева корона: структура и процеси

субота,

14. IV
PROMENA

17h

13.

ЗВЕЗДЕ

– Термонуклеарне реакције и хидроста- тичка равнотежа
– Звезде средине главног низа ХР дија- грама, црвени патуљци и плави џино- ви
– Звезде ван главног низа ХР дијаграма: црвени џинови и суперџинови
– Харвардска класификација звезданих спектара
– Херцшпрунг-Раселов дијаграм
– Одређивање физичких особина звезда

петак,

20. IV
PROMENA

20h15m

14.

НАСТАНАК ЗВЕЗДА И ЕВОЛУЦИЈА ЗВЕЗДА МАЛИХ МАСА

– Сажимање језгра молекуларног облака
– Фаза протозвезде
– Фаза главног низа ХР дијаграма
– Фазе црвеног џина са инертним хели- јумским унутрашњим језгром, са ак- тивним унутрашњим хелијумским јез- гром и са инертним угљеничним уну- трашњим језгром
– Планетарна маглина
– Хелијумски и угљенични бели патуљак
– Нове. Супернове белих патуљака

субота,

21. IV
PROMENA

17h

15.

ЕВОЛУЦИЈА ЗВЕЗДА ВЕЛИКИХ МАСА

– Тарансформације звезданог језгра то- ком фаза црвеног џина и суперџина
– Супернова масивне звезде
– Остатак супернове
– Неутронска звезда
– Звездана црна рупа

петак,

27. IV

20h15m

16.

ЕКСТРАСОЛАРНИ ПЛАНЕТНИ СИСТЕМИ

– Методе детекције екстрасоларних пла- нета: периодична промена положаја матичне звезде, наизменични плави и црвени помак у спектру матичне звезде, транзит планете преко диска матичне звезде, директна детекција планете
– Историјат откривања екстрасоларних планета
– Физичке особине екстрасоларних пла- нета

субота,

28. IV

17h

17.

МЛЕЧНИ ПУТ – ЗВЕЗДАНА КОМПОНЕНТА

– Пројекција Галаксије на небеску сферу
– Основни звездани подсистеми Галак- сије
– Звездани хало и збијена звездана јата
– Звездани диск и спирална структура
– Механизам одржавања спиралне струк- туре диска
– Галактички центар

петак,

4. V

20h15m

18.

МЛЕЧНИ ПУТ – МЕЂУЗВЕЗДАНА И ТАМНА МАТЕРИЈА

– Појам фазе међузвезданог гаса
– Коронални гас
– Врели атомски и јонизовани гас
– Хладни атомски гас
– Молекулски гас
– Галактичко рециклирање
– Гасовити галактички диск
– Међузвездана прашина
– Ротациона крива Галаксије
– Тамна материја и тамни галактички ха- ло
– Еволуција Галаксије

субота,

5. V

17h

19.

ГАЛАКСИЈЕ

– Хаблово откриће галаксија
– Хаблова класификација галаксија
– Елиптичне галаксије
– Сочивасте галаксије
– Спиралне галаксије
– Неправилне галаксије
– Сејфертове галаксије
– Радио галаксије
– Квазари
– Блазари
– Обједињени модел активног галактич- ког језгра
– Еволуција галаксија

петак,

11. V

20h15m

20.

КОСМОС НА ВЕЛИКОЈ ПРОСТОРНОЈ СКАЛИ

– Велики галактички прегледи
– Галактичке групе, јата и суперјата
– Локална група
– Просторна мрежа на највећој скали: чворови, нити, празнине
– Слајферово и Хаблово одређивање цр- вених помака у спектрима галаксија
– Хаблово одређивање удаљености гала- ксија методом цефеида
– Хаблов закон

субота,

12. V

17h

21.

ЕВОЛУЦИЈА КОСМОСА

– Фридманови космолошки модели
– Настанак теорије Великог праска: рад Леметра, Гамова, Алфера и Хермана
– Пензијасово и Вилсоново откриће мик- роталасног позадинског зрачења
– Етапе у досадашњем развоју космоса
– Могући правци будуће еволуције кос- моса
– Откриће тамне енергије. Будућност ко- смоса

петак,

18. V

20h15m

22.

ВАНЗЕМАЉСКИ ЖИВОТ

– Биолошка еволуција на Земљи
– Молекул ДНК
– Могућност постојања живота на дру- гим телима Сунчевог система
– Услови за постојање живота на екстра- соларним планетама
– Трагање за ванземаљским животом. Дрејкова једначина. Програм
SETI. Сонде
 „Пионир” и „Војаџер”
– Могућност контакта с ванземаљским облицима живота. Феномен НЛО

 

(30.01.2007.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:        

vrh

 

 

AM Index

 

79. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ