Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs

 

 

 
 Legende
 

 

 
 

SadrĹľaj AM

 

 

legende
Star Trek ? univerzalni prevodilac
 
Miloš Tešić
Jedan od najuo?jivijih problema svih SF filmova i serija, pa i Star Trek-a, jeste problem komunikacije sa vanzemaljskim vrstama, naj??? humanoidnim.

Pri? u Star Trek-u po?nje bez velikog uvoda i stavlja nas pred svet koji je takav kakav je, ne obaziru? se u samom startu na tehniku tog vremena, bar ne u meri u kojoj bi to o?kivao dana?nji fan pri? tog sveta iz budu?osti. Po?tak je u dvadeset tre?m veku sa prvom posadom Enterprise-a koja ide ?gde niko nije i?ao ranije?. Naravno radi se o orginalnom serijalu iz ?ezdesetih (TOS 1965-1969), bez obzira ?to se hronolo?ki pre njega pojavljuje serijal ?Enterprise? u vremenu dvadeset drugog veka, koji se prikazuje od 2001.-ve godine, i film ?First Contact? sa radnjom u 21om veku. ?ni mi se da je prvenstveni cilj orginalne serije bio da pribli?i kosmi?a istra?ivanja obi?im ljudima, kroz putovanja jedne svemirske posade iz budu?osti. I to u periodu ?ezdesetih godina dvadesetog veka dok su ljudi jo? poku?avali da se domognu nama najbli?eg nebeskog tela ? Meseca... a u mislima i mnogo dalje... Otuda verovatno i ne obra?nje pa?nje na sve detalje koji bi mogli da pru?e odre?ne nelogi?osti ili jednostavno rupe u pri? u o?ma onih kojima gledanje u zvezdanu budu?ost nije ne?to najbli?e.

Jedan od najuo?jivijih problema svih SF filmova i serija, pa i Star Trek-a, jeste problem komunikacije sa vanzemaljskim vrstama, naj??? humanoidnim. I tu dolazimo do tehni?e naprave koja nosi jednostavno ime ?univerzalni prevodilac?. Verovatno nametnut od strane kriti?ra koji nisu odobravali, i to sa razlogom, da svi vanzemaljci pri?ju engleski, izmi?ljen je ure?j koji je trebao da objasni pitanje koje se posle prvih godinu dana prikazivanja serije pojavilo. U seriji TOS-31 ?Methamorphosis?
(http://www.startrek.com/startrek/view/series/TOS/episode/68722.html) pojavljuje se pomenuti ure?j, koji u realnom vremenu skenira mo?dane talase, tj. njihove frekvencije i slo?enim procesima odre?je osnovu za prevo?nje. I to je ujedno i zvani?o obja?njenje funkcionisanja ure?ja, koji je u tim prvim serijama bio ru?i. To je trebalo da da bar neko obja?njenje za komunikaciju sa tu?nskim vrstama, ali i dalje ostaje pitanje za?to je sve prevedeno na engleski, a to je u stvari pitanje svih onih kojima engleski nije maternji jezik. Ako zanemarimo ?njenicu da je serija ovozemaljska i to iz dvadesetog veka i iz Amerike, jer to ina? i ne bi trebalo da ima uticaja na samu pri? unutar serije, dolazi se do sasvim logi?ih pitanja. Sude? po dana?njem razvoju ?ve?nstva i globalizaciji nije te?ko poverovati da ? engleski za tri veka biti dominantan, ako nekako zaboravimo Aziju... ;) U samoj seriji se ne govori eksplicitno da ostali jezici ne postoje, ali oni su o?vani samo u u?im krugovima i ne koriste se kao zvani?i. Pa i tu le?i deo obja?njenja ?to mi ?jemo vanzemaljce kako pri?ju samo engleski jezik, posle prevo?nja sa univerzalnim prevodiocem.

Tehni?i razvoj prevodioca mo?e se pratiti kroz obilje razli?tih Star Trek serijala. Po?to minijaturizacija definitivno nije zaustavljena ni do 24-og veka, prevodioc ? postati dovoljno mali da mo?e da stane u komunikacionu zna?u koju poseduje svaki pripadnik ?Zvezdane Flote?. Prvi susret sa ovakvim prevodiocem je u prvoj epizodi The Next Generations serijala ? TNG ?Encounter at Farpoint, Part I?
(http://www.startrek.com/startrek/view/series/TNG/episode/68308.html). Ovaj unapre?ni ure?j u sebi poseduje biblioteku sa vi?e od 250 galakti?ih jezika, kao i softverske lingvisti?e rutine koje mu omogu?vaju osnovno prevo?nje novih jezika. U ?Enterpris?-u NCC-1701D univerzalni prevodioc je ugra?n u brodski sistem i pored kori??nja kom.zna?ka.

?ema funkcionisanja univerzalnog prevodioca:
(Ve? ?ema 10 kb)

izvor slike: http://www.ship3.fsnet.co.uk/ut.htm#how

Kako je vreme i u StarTrek svetu i na zemlji proticalo tako se i ure?j sve vi?e pominjao u sve ve?m broju serija StarTrek-a, pa nema svrhe osvrtati se na svako pominjanje ure?ja. Ima ga i u Deep Space Nine-u i u Voyger-u. U Voyager-u je mo?da utro?eno i najvi?e vremena na nedoumice i pitanja koja postavlja samo postojanje jednog ure?ja kakav je univerzalni prevodioc. Od epizode VOY ?The '37s? u kojoj se pokazuje re?enje komuniciranja izme? zemljana sa svojim razli?tim jezicima (japanski, ameri?i engleski), do epizoda u kojima se pokazuju mane prevodioca i njegova nemogu?ost ili te?ko? prevo?nja jezika nikad ranije vi?nih vanzemaljskih vrsta iz Delta kvadranta.

Po mi?ljenju nekih savremenijih kriti?ra kori??nja engleskog jezika u StarTrek-u, nailazi se i na nekoliko razli?tih pitanja u vezi ovog problema. Jedno je pitanje lingvista o razvoju samog engleskog jezika. Pretpostavka je da bi se ?iv jezik kao ?to je engleski razvio tokom perioda od tri veka, pa samim tim i donekle promenio. Ipak, nerealno je o?kivati da bilo ko ode toliko u detalje i pretpostavi razvoj i eventualne izmene jednog jezika tokom tri-?tiri veka u budu?osti. Dovoljne su valjda gomile tehni?ih izraza koje su uba?ne u jezik najve?m delom od strane prvog chief engeneer-a Montgomery Scott-a (James Doohan), sa NCC-1701 i NCC-1701A, kao i svih njegovih naslednika u novijim (i starijim) brodovima i stanicama... Drugo pitanje na koje se nailazi, je upore?vanje dana?nje tehnologije koja ne mo?e da se sna? sa ovozemaljskim jezicima i valjano ih prevede, i brzinom razvoja te tehnologije koja ne obe?va tako razvijene ure?je kao ?to je univerzalni prevodioc kroz samo dva i po veka. Pretpostavljanje budu?osti je toliko kompleksan posao da je nerealno i nezahvalno kritikovati viziju pisca pri? koji je ?ve?nstvu dao tri veka da stigne do nekih velikih otkri?, pri ?mu je ?vek, realno, svemu tome bio, i jo? uvek je, mnogo dalje. Optimizam pisaca StarTrek-a nikada nije bio dovo?n u pitanje, ina? serije ne bi ni bilo, a ni blistave budu?osti za ?ve?nstvo opisane u seriji.

Pri? o univerzalnom prevodiocu se nametnula kao prvo pitanje od strane bilo koga ko je hteo da od nau?e fantastike tra?i konkretne tehni?e dokaze o postojanju tehnologije koja jo? nije izmi?ljena ili od strane onih koji smatraju da je potrebno objasniti detaljno razvoj svakog tehni?og dostignu? upotrebeljenog u bilo kojoj SF pri?, kako bi ona dobila na te?ini i produbila virtuelnu realnost napravljenog univerzuma u koji smo svi zagledani. Sebe bih mogao da svrstam u drugu grupu, ali... Gledanje u zvezde, iako postavlja mnoga pitanja, ne tra?i i ne daje uvek i odgovor, bar ne odmah?

Autor u dru?tvu Borgovske kraljice

Jezik nije jedini problem Star Treka-a, tu je biologija vanzemaljaca, izgled, kao i tehnologija koja je mnogo bitnija za samu seriju od univerzalnog prevodioca? Primera radi, serija je nastajala dok se jednoj grupi fizi?ra ?nilo da je, recimo, teorija o warp pogonu mogu?, dok su zvezde nekako bile svima u centru pa?nje zbog trke u osvajanju svemira? Iako i danas postoje ljudi koji ozbiljno razmatraju problem warp pogona, ne postoje velike ?anse da se defini?e iole uverljiva teorija o toj tehnologiji, a kamoli i ure?ji, tj. brodovi koji bi je koristili, ali to nimalo ne umanjuje ja?nu Star Trek univerzuma u kome je putovanje br?e od brzine svetlosti realnost? A za?to bi onda tek tako dovodili u pitanje i funkcionisanje univerzalnog prevodioca uz sve njegove realne i nerealne mane...

(07.04.12)

vrh