Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Društva
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 

Астрономско друштво „Руђер Бошковић”, Београд; www.adrb.org; e-mail: adrb@adrb.org; тел: (011)30-32-133

 

 

82. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ − пролеће 2008.

  (15.04.2008.) - DODATAK KURSU
Као додатак 82. курсу астрономије за почетнике у
Планетаријуму ће бити одржана следећа кратка излагања:
датум          почетак    наслов излагања                          излагач
18. 4. 2008. 21h30m     Променљиве звезде                      Милица Анђелић
19. 4. 2008. 18h15m     Еволуција тесних  двојних система Сања Лазаревић
03. 5. 2008. 18h15m     Галаксије са пречком                    Иван Милић
Излагачи су студенти астрофизике Математичког факултета у Београду.
Присуство излагањима је бесплатно.
 
  (05.04.2008.) - DODATAK KURSU
– У петак, 11. априла 2008, као додатак 82. курсу астрономије за почетнике у Планета- ријуму ће бити одржано предавање „Будуће мисије потраге за вансоларним планетама”. Почетак предавања је у 21h. Улаз је беспла- тан. Предавач је студенткиња астрофизике Слађана Николић.
 
  (20.03.2008.) - ПРОМЕНА У ТЕРМИНИМА ПРЕДАВАЊА!
– Предавање „Планете Јупитеровог типа”, које је требало да се одржи у петак, 28. III 2008, у 20h15m, биће одржано у недељу, 23. III 2008, у 17h.
– Предавање „Сателити и прстенови планета Јупитеровог типа”, које је требало да се одржи у суботу, 29. III 2008, у 17h, биће одржано у петак, 28. III 2008, у 20h15m.
– У суботу, 29. III 2008, неће бити предавања.  

распоред предавања (Планетаријум – улаз бесплатан):


 

Дан

Поч.

Лек.

Тема

субота,

1. III

17h

1.

НЕБЕСКА СФЕРА И САЗВЕЖЂА

– Појам и основни елементи небеске сфере

– Сазвежђе, астеризам и карта неба

– Циркумполарно небо

– Пролећно небо

– Летње небо

– Јесење небо

– Зимско небо

петак,

7. III

20h15m

2.

ЗЕМЉИНА РОТАЦИЈА

– Земљина ротација и дневна ротација небеске сфере

– Географски координатни систем

– Елементи небеске сфере изведени из Земљине ротације

– Последице дневне ротације небеске сфе-      

   ре

субота,

8. III

17h

3.

ЗЕМЉИНА РЕВОЛУЦИЈА

– Земљина револуција и Сунчево при- видно годишње кретање

– Елементи небеске сфере изведени из Земљине револуције

– Последице привидног годишњег крета- ња Сунца

петак,

14. III

20h15m

4.

ВРЕМЕ У ГРАЂАНСКОЈ УПОТРЕБИ

– Право Сунчево време

– Средње Сунчево време

– Појам календара

– Јулијански календар

– Грегоријански календар

субота,

15. III

17h

5.

КРЕТАЊЕ МЕСЕЦА И ПЛАНЕТА

– Месечеве мене

– Синодички и сидерички месец

– Помрачења Месеца

– Помрачења Сунца

– Привидно кретање унутрашњих плане- та

– Привидно кретање спољних планета

– Кеплерови закони и Њутнов закон грави-  

   тације

петак,

21. III

20h15m

6.

ЗЕМЉА И МЕСЕЦ

– Механизми загревања Земље и Месеца

– Унутрашња структура Земље и Месеца

– Магнетно поље Земље и Месеца

– Тектонски процеси на Земљи – наста- нак и кретање литосферских плоча

– Вулканизам на Земљи и Месецу

– Настанак ударних кратера на Земљи и Месецу

– Ерозија на Земљи

– Земљина атмосфера – механизми обнав- љања и нестанка, ефекат стакленика, структура

– Механизми метеоролошких феномена у Земљиној атмосфери

субота,

22. III

17h

7.

МЕРКУР, МАРС И ВЕНЕРА

– Унутрашња структура Меркура, Марса и Венере

– Магнетна поља Меркура, Марса и Венере

– Тектонски процеси на Меркуру, Марсу и Венери

– Вулканизам на Меркуру, Марсу и Ве- нери

– Ударни кратери на Меркуру, Марсу и Венери

– Ерозија на Марсу и Венери

– Површински услови на Марсу и Венери

петак,

28. III

20h15m

8.

ПЛАНЕТЕ ЈУПИТЕРОВОГ ТИПА

– Унутрашња структура планета Јупите- ровог типа

– Магнетна поља планета Јупитеровог типа

– Структура атмосфера планета Јупите- ровог типа

– Метеоролошки процеси у атмосферама планета Јупитеровог типа

субота,

29. III

17h

9.

САТЕЛИТИ И ПРСТЕНОВИ ПЛАНЕТА ЈУПИТЕРОВОГ ТИПА

– Физичке особине Галилејевих сателита

– Физичке особине Титана и Сатурнових сателита средње величине

– Физичке особине Уранових сателита средње величине

– Физичке особине Тритона

– Физичке особине малих сателита пла- нета Јупитеровог типа

– Структура, физичке особине и настанак Сатурнових прстенова

–  Структура,  физичке особине и настанак  

    Јупитерових,  Уранових   и  Нептунових  

    прстенова

петак,

4. IV

20h15m

10.

АСТЕРОИДИ, КОМЕТЕ И ВЕЛИКИ ТРАНСНЕПТУНСКИ ОБЈЕКТИ

– Положај и кретање астероида

– Физичке особине астероида

– Положај, кретање и физичке особине комета

– Физички процеси на кометама у близи- ни Сунца

– Метеороиди,  метеороидски  ројеви и по-

   тоци и метеори

– Положај,  кретање и физичке особине ве-

   ликих транснептунских објеката

– Метеорити

субота,

5. IV

17h

11.

НАСТАНАК СУНЧЕВОГ СИСТЕМА

– Сажимање и спљоштавање фрагмента молекуларног облака и настанак цир- кумстеларног диска

– Хемијски састав и физичке особине циркумстеларног диска

– Настанак кондензата и планетезимала у циркумстеларном диску

– Фрагментација планетезимала и наста- нак протопланета

– Настанак планета Земљиног типа и Ме- сеца

– Настанак планета Јупитеровог типа

– Настанак сателитских система планета Јупитеровог типа

– Настанак астероидног и Којперовог по- јаса и Ортовог облака

– Узроци  величине  Меркуровог  језгра  и  

   Венерине  и  Уранове  ретроградне рота-  

   ције 

петак,

11. IV

20h15m

12.

ЕКСТРАСОЛАРНИ ПЛАНЕТНИ СИСТЕМИ

– Методе детекције екстрасоларних пла- нета

– Историјат откривања екстрасоларних планета

– Физичке особине екстрасоларних пла- нета

субота,

12. IV

17h

13.

СУНЦЕ

– Сунчево језгро: рр-циклус и неутринска емисија

– Конвективна зона: грануле и супергра- нуле

– Сунчеве пеге и једанаестогодишњи ци- клус Сунчеве активности

– Активни региони и хромосферски фе- номени

– Сунчева корона: структура и процеси

петак,

18. IV

20h15m

14.

ЗВЕЗДЕ

– Термонуклеарне реакције и хидроста- тичка равнотежа

– Звезде средине главног низа ХР дија- грама, црвени патуљци и плави џинови

– Звезде ван главног низа ХР дијаграма: црвени џинови и суперџинови

– Харвардска класификација звезданих спектара

– Херцшпрунг-Раселов дијаграм

– Одређивање физичких особина звезда

субота,

19. IV

17h

15.

НАСТАНАК ЗВЕЗДА И ЕВОЛУЦИЈА ЗВЕЗДА МАЛИХ МАСА

– Сажимање језгра молекуларног облака

– Фаза протозвезде

– Фаза главног низа ХР дијаграма

– Фазе црвеног џина са инертним хели- јумским унутрашњим језгром, са ак- тивним унутрашњим хелијумским јез- гром и са инертним угљеничним уну- трашњим језгром

– Планетарна маглина

– Хелијумски и угљенични бели патуљак

– Нове. Супернове белих патуљака

петак,

25. IV

20h15m

16.

ЕВОЛУЦИЈА ЗВЕЗДА ВЕЛИКИХ МАСА

– Трансформације звезданог језгра током фаза црвеног џина и суперџина

– Супернова масивне звезде

– Остатак супернове

– Неутронска звезда

– Звездана црна рупа

субота,

26. IV

17h

17.

МЛЕЧНИ ПУТ – ЗВЕЗДАНА КОМПОНЕНТА

– Пројекција Галаксије на небеску сферу

– Основни звездани подсистеми Галаксије

– Звездани хало и збијена звездана јата

– Звездани диск и спирална структура

– Механизам одржавања спиралне струк- туре диска

– Галактички центар

петак,

2. V

20h15m

18.

МЛЕЧНИ ПУТ – МЕЂУЗВЕЗДАНА И ТАМНА МАТЕРИЈА

– Појам фазе међузвезданог гаса

– Коронални гас

– Врели атомски и јонизовани гас

– Хладни атомски гас

– Молекулски гас

– Галактичко рециклирање

– Гасовити галактички диск

– Међузвездана прашина

– Ротациона крива Галаксије

– Тамна материја и тамни галактички ха- ло

– Еволуција Галаксије

субота,

3. V

17h

19.

ГАЛАКСИЈЕ

– Хаблово откриће галаксија

– Хаблова класификација галаксија

– Елиптичне галаксије

– Сочивасте галаксије

– Спиралне галаксије

– Неправилне галаксије

– Сејфертове галаксије

– Радио галаксије

– Квазари

– Блазари

– Обједињени модел активног галактич- ког језгра

– Еволуција галаксија

петак,

9. V

20h15m

20.

КОСМОС НА ВЕЛИКОЈ ПРОСТОРНОЈ СКАЛИ

– Велики галактички прегледи

– Галактичке групе, јата и суперјата

– Локална група

– Просторна мрежа на највећој скали: чворови, нити, празнине

– Слајферово и Хаблово одређивање цр- вених помака у спектрима галаксија

– Хаблово одређивање удаљености гала- ксија методом цефеида

– Хаблов закон

субота,

10. V

17h

21.

ЕВОЛУЦИЈА КОСМОСА

– Фридманови космолошки модели

– Настанак теорије Великог праска: рад Леметра, Гамова, Алфера и Хермана

– Пензијасово и Вилсоново откриће мик- роталасног позадинског зрачења

– Етапе у досадашњем развоју космоса

– Могући правци будуће еволуције кос- моса

– Откриће  тамне енергије.  Будућност кос-  

   моса

петак,

16. V

20h15m

22.

ВАНЗЕМАЉСКИ ЖИВОТ

– Биолошка еволуција на Земљи

– Молекул ДНК

– Могућност постојања живота на дру- гим телима Сунчевог система

– Услови за постојање живота на екстра- соларним планетама

– Трагање за ванземаљским животом. Дрејкова једначина. Програм SETI. Сонде „Пионир” и „Војаџер”

– Могућност контакта с ванземаљским облицима живота. Феномен НЛО


 

(26.02.2008.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:        

vrh

 

 

AM Index

 

79. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

80. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

81. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ