AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Dejan Đordjević
Plameno jezero

 

Sadržaj AM

 

teorije

Da li univerzum postoji
- ravna linija nastanka
Pročitajte komentare na ovaj tekst

Dejan Đordjević
&
Srđjan Milčić

perseius@yahoo.com

 

Živimo u crnoj rupi kao u nekoj iluziji, koja predstavlja ništavilo a ipak u sebi sadrži sve i materiju i energiju.

Crna rupa u sebi nosi svoju negaciju, a to je svemir onakav kakvog ga vidimo i doživljavamo, jer u crnoj rupi fizičke zakonitosti ne postoje.

Moguće je da postoji samo svest koja stvara iluziju postojanja. To bi bilo nešto kao svestan samospoznajući univerzum koji je kadar da iz sveopšteg ništavila izvuče nešto što se doživljava kao materijalna stvarnost.

Ključno pitanje koje se postavlja kada se govori o univerzumu glasi: šta je starije, materija ili energija? Pokušaćemo da vam ukratko ukažemo na problem koji se javlja kod takve vrste razmišljanja.

Ako pođemo od toga da je nečemu od dva gore navedena potrebno dati prioritet, onda se u okviru toga javlja novo potpitanje. Npr. ako kažemo da je starija energija, pitanje glasi odakle je ona i obrnuto.

Nešto je moralo da predhodi nečemu da bi ono moglo da nastane. Ali, tu se javlja problem. Jer, ako predpostavimo da je materija predhodila energija, logično pitanje koje se postavlja je odakle materija? Odgovor bi mogao da bude da je materija postojala oduvek i da tu ne vredi ići dalje u pitanja i eventualne odgovore jer se sve to pretvara u jedan otvoren začaran krug bez mogućnosti da se on ikada zatvori.

Da li je najpre bila materija iz koje je kasnije nastao univerzum u kataklizmičnoj eksploziji, velikom prasku, ili je najpre bila energija iz koje se postepeno stvarala mateija?

Uzmemo li model u kome svemir nastaje iz pramaterije u velikom prasku, a koji kao rezultat daje ekspandirajući svemir u svoj svojoj raskošnoj pojavnosti, pitanje koje se nameće glasi - odakle pramaterija? Da li je postojala oduvek ili je stvorena?

Ako pođemo od toga da je postojala oduvek to ukazuje na njenu vanvremensku i vanprostornu egzistenciju, odnosno na večnost. Zašto bi se nešto što je savršeno večno i beskonačno transformisalo u nešto što je daleko od savršenosti-konačno i prolazno?

I da li je uopšte moguće da nešto bilo šta postoji a da predhodno nije stvoreno? Odgovor bi mogao da glasi da je pramaterija stvorena a da je potom iz nje, u velikoj eksploziji, nastao univerzum.

Dakle, uzimamo akt stvaranja pramaterije, što navodi na nezaobilazan zaključak da je nešto postojalo pre nje. Da li je to bila energija i da li je uopšte moguće da energija predhodi materiji?

Energija nastaje interakcijom čestica ali ona sama po sebi ne može da postoji. Transformacija energije u materiju, ako se energija uzme kao početak svega, jednostavno rečeno je nemoguća.

Nastanak univerzuma niizčega je nemoguć, jer ako ne postoje ni materija ni energija nema ničega iz čega bi univerzum mogao da nastane. Da li bi kosmos zaista bio svestan svog postojanja da nije ljudske vrste? Zaključke o tome da univerzum postoji donosimo mi, oslanjajući se na svoja čula. Za sada ne postoji ništa što nije vezano za ljudsku vrstu a što bi potvrdilo postojanje svega.

Shodno tome čuvena misao MISLIM DAKLE POSTOJIM mogla bi se preformulisati u MISLIMO DA POSTOJIMO.

  Imate li komentar na ovaj članak: komentar@astronomija.co.yu

(avgust 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |

vrh