AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Dejan Đordjević
Plameno jezero

 

Sadraj AM

komentar na tekst Da li univerzum postoji - ravna linija nastanka

2. komentar

Dakle, ne znam odakle da ponem!

Npr.: autori govore o postanku vasione (porijeklu materije i energije, pa time i vremena i prostora), a pitaju se ta je bilo prije same vasione, i u emu se to neto nalazilo!!!?

Ako vrijeme nastaje stvaranjem vasione, tada nema smisla pitanje ta je bilo prije!

Slino vai i za prostor: ako prostor nastaje stvaranjem vasione nema smisla postavljati pitanje poloaja "izvan" vasione. Naravno, piem u okviru standardnog kosmolokog modela, onakvog kakav je danas prihvaen.

Inae, ideja da vrijeme ima svoj poetak (zajedniki sa poetkom vasione) nije nova: bila je poznata i nekim filozofima ranog srednjeg vijeka. Problem (veine ljudi) pri prihvatanju ovakve ideje je zabluda da ako neto ima poetak i/ili kraj (ogranieno je) da to neto mora biti i konane veliine (ili to se vremena tie, trajanja) i obrnuto. Lijep (a time i jednostavan) primjer da to nije tako je 2D svijet na sfernoj povrini: 2D-imenzionalci mogu da se etaju po takvoj povrini u bilo kojem odabranom smjeru koliko im drago a da ne naiu na prepreku tipa "kraja svijeta"! Ipak, njihov prostor je konane veliine! Povrina sfere je konana!

Primjedbi na tekst imam jo mnogo, ali bi obrazlaganje oduzelo mnogo vremena (i prostora)! Postoji mnogo valjanih razloga zato se danas kosmolozi pridravaju standardnog modela, ali je to veoma opirna materija.

Dalibor
29.03.03


1. komentar

Materija-energija je fizika pojava proces, tj RADNJA (glagolska). Kao radnja, materija-energija ne postoji. Uistinu postoji SUBJEKT. To je onaj koji ima sposobnost da radnju vri.

Uporedo sa fizikim pojavama i procesima postoje i psihike pojave i procesi, takoe, samo kao RADNJE, ali psihike. I za njih vai isto, a to je da kao radnje mogu postojati samo ako pre njih postoji SUBJEKT koji ima sposobnost da ih vri.

Samo jedan je SUBJEKT koji ima sposobnost da vri obe ove vrste radnji - fizikih i psihikih. Njegova fizika sposobnost je da se napree, pokree i tako postaje vidljiv i materijalan. A njegova psihika sposobnost je da opaa to svoje naprezanje i kretanje, osea ga, pamti, misli o njemu i razumeva ga. Ove psihike sposobnosti mu omoguiju da stie iskustvo o sebi, tj znanje i pomou njega postaje svestan sebe.

Zahvaljujui svojim psihikim i fizikim sposobnostima SUBJEKT je, dakle, sam svoj UZROK I POSLEDICA. Na taj nain to kao psihika sila iznutra se napree, pokree i tako uzrokuje sebe kao fiziku pojavu i proces. A zatim kao fizika pojava i proces on opaa sebe, osea, pamti, misli i razumeva, pa tako uzrokuje sebe kao psihiku pojavu i proces.

Pitanje, ta je starije, da li psihiki procesi koji uzrokuju fizike ili fiziki koji uzrokuju psihike, ne moe biti postavljeno, zato jer su i psihiki i fiziki procesi samo radnje koje subjekt vri, bez obzira to ih vri naizmenino. Ne moe iz razloga uzajamne uslovljenosti ovih radnji, tako da jedino moemo zakljuiiti da subjekt veito postoji, bez poetka i kraja i da veito naizmenino vri ove dve vrste radnji i tako samoga sebe uzrokuje.


Napomena:

Subjekt je sve to postoji. Sve to postoji samo je svoj uzrok i posledica. Sve to postoji dokaz o postojanju subjekta pronalazi u samome sebi, putem samoopazanja SEBE kao SUBJEKTA sposobnog da kao psihika sila napree sebe i tako samoga sebe pokree i uzrokuje kao fiziku pojavu i proces, a zatim kao fizika pojava i proces opaa sebe, osea, pamti, misli i razumeva i tako kao fizika popjava i proces uzrokuje sebe kao psihiku pojavu i proces

("Mislim, dakle, postojim"),

Sve fizike i psihike pojave i procesi se veito ponavljaju i tako naizmenino samouzrokuju. Ceo Univerzim veito uvek iznova na isti nain samouzrokujui se ponavlja. Njegovi ciklusi ponavljanja su nadui.(avgust 2002.)

Ljubo
jljubo@iprimus.com.au

(novembar 2002.)


| Home | Sadraj | Galaksija | Sunev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |

vrh