Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Društva
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 

Астрономско друштво „Руђер Бошковић”, Београд; www.adrb.org; e-mail: adrb@adrb.org; тел: (011)30-32-133

 

 

Астрономско друштво „Руђер Бошковић”, Београд; www.adrb.org; e-mail: adrb@adrb.org; тел: (011)30-32-133

 83. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ − јесен 2008.

распоред предавања (Планетаријум – улаз бесплатан):

 
ПРОМЕНА У ТЕРМИНУ ПРЕДАВАЊА!


Предавање „Еволуција космоса”, предвиђено за одржавање у петак,
14. ХI 2008, у 20h15m, биће одржано истог дана, али у 17h.


 

Дан

Поч.

Лек.

Тема

петак,

5. IX

20h15m

1.

НЕБЕСКА СФЕРА И САЗВЕЖЂА

– Појам и основни елементи небеске сфере

– Сазвежђе, астеризам и карта неба

– Циркумполарно небо

– Пролећно небо

– Летње небо

– Јесење небо

– Зимско небо

субота,

6. IX

17h

2.

ЗЕМЉИНА РОТАЦИЈА

– Земљина ротација и дневна ротација небеске сфере

– Географски координатни систем

– Елементи небеске сфере изведени из Земљине ротације

– Последице дневне ротације небеске сфе-      

   ре

петак,

12. IX

20h15m

3.

ЗЕМЉИНА РЕВОЛУЦИЈА

– Земљина револуција и Сунчево при- видно годишње кретање

– Елементи небеске сфере изведени из Земљине револуције

– Последице привидног годишњег крета- ња Сунца

субота,

13. IX

17h

4.

ВРЕМЕ У ГРАЂАНСКОЈ УПОТРЕБИ

– Право Сунчево време

– Средње Сунчево време

– Појам календара

– Јулијански календар

– Грегоријански календар

петак,

19. IX

20h15m

5.

КРЕТАЊЕ МЕСЕЦА И ПЛАНЕТА

– Месечеве мене

– Синодички и сидерички месец

– Помрачења Месеца

– Помрачења Сунца

– Привидно кретање унутрашњих плане- та

– Привидно кретање спољних планета

– Кеплерови закони и Њутнов закон грави-  

   тације

субота,

20. IX

17h

6.

ЗЕМЉА И МЕСЕЦ

– Механизми загревања Земље и Месеца

– Унутрашња структура Земље и Месеца

– Магнетно поље Земље и Месеца

– Тектонски процеси на Земљи – наста- нак и кретање литосферских плоча

– Вулканизам на Земљи и Месецу

– Настанак ударних кратера на Земљи и Месецу

– Ерозија на Земљи

– Земљина атмосфера – механизми обнав- љања и нестанка, ефекат стакленика, структура

– Механизми метеоролошких феномена у Земљиној атмосфери

петак,

26. IX

20h15m

7.

МЕРКУР, МАРС И ВЕНЕРА

– Унутрашња структура Меркура, Марса и Венере

– Магнетна поља Меркура, Марса и Венере

– Тектонски процеси на Меркуру, Марсу и Венери

– Вулканизам на Меркуру, Марсу и Ве- нери

– Ударни кратери на Меркуру, Марсу и Венери

– Ерозија на Марсу и Венери

– Површински услови на Марсу и Венери

субота,

27. IX

17h

8.

ПЛАНЕТЕ ЈУПИТЕРОВОГ ТИПА

– Унутрашња структура планета Јупите- ровог типа

– Магнетна поља планета Јупитеровог типа

– Структура атмосфера планета Јупите- ровог типа

– Метеоролошки процеси у атмосферама планета Јупитеровог типа

петак,

3. X

20h15m

9.

САТЕЛИТИ И ПРСТЕНОВИ ПЛАНЕТА ЈУПИТЕРОВОГ ТИПА

– Физичке особине Галилејевих сателита

– Физичке особине Титана и Сатурнових сателита средње величине

– Физичке особине Уранових сателита средње величине

– Физичке особине Тритона

– Физичке особине малих сателита пла- нета Јупитеровог типа

– Структура, физичке особине и настанак Сатурнових прстенова

–  Структура,  физичке особине и настанак  

    Јупитерових,  Уранових   и  Нептунових  

    прстенова

субота,

4. X

17h

10.

ПАТУЉАСТЕ ПЛАНЕТЕ, АСТЕРОИДИ И КОМЕТЕ

– Положај и кретање астероида

– Физичке особине астероида

– Положај, кретање и физичке особине комета

– Физички процеси на кометама у близи- ни Сунца

– Метеороиди,  метеороидски  ројеви и по-

   тоци и метеори

– Положај,  кретање и физичке особине ве-

   ликих транснептунских објеката

– Метеорити

петак,

10. X

20h15m

11.

НАСТАНАК СУНЧЕВОГ СИСТЕМА

– Сажимање и спљоштавање фрагмента молекуларног облака и настанак цир- кумстеларног диска

– Хемијски састав и физичке особине циркумстеларног диска

– Настанак кондензата и планетезимала у циркумстеларном диску

– Фрагментација планетезимала и наста- нак протопланета

– Настанак планета Земљиног типа и Ме- сеца

– Настанак планета Јупитеровог типа

– Настанак сателитских система планета Јупитеровог типа

– Настанак астероидног и Којперовог по- јаса и Ортовог облака

– Узроци  величине  Меркуровог  језгра  и  

   Венерине  и  Уранове  ретроградне рота-  

   ције 

субота,

11. X

17h

12.

ЕКСТРАСОЛАРНИ ПЛАНЕТНИ СИСТЕМИ

– Методе детекције екстрасоларних пла- нета

– Историјат откривања екстрасоларних планета

– Физичке особине екстрасоларних пла- нета

петак,

17. X

20h15m

13.

СУНЦЕ

– Сунчево језгро: рр-циклус и неутринска емисија

– Конвективна зона: грануле и супергра- нуле

– Сунчеве пеге и једанаестогодишњи ци- клус Сунчеве активности

– Активни региони и хромосферски фе- номени

– Сунчева корона: структура и процеси

субота,

18. X

17h

14.

ЗВЕЗДЕ

– Термонуклеарне реакције и хидроста- тичка равнотежа

– Звезде средине главног низа ХР дија- грама, црвени патуљци и плави џинови

– Звезде ван главног низа ХР дијаграма: црвени џинови и суперџинови

– Харвардска класификација звезданих спектара

– Херцшпрунг-Раселов дијаграм

– Одређивање физичких особина звезда

петак,

24. X

20h15m

15.

НАСТАНАК ЗВЕЗДА И ЕВОЛУЦИЈА ЗВЕЗДА МАЛИХ МАСА

– Сажимање језгра молекуларног облака

– Фаза протозвезде

– Фаза главног низа ХР дијаграма

– Фазе црвеног џина са инертним хели- јумским унутрашњим језгром, са ак- тивним унутрашњим хелијумским јез- гром и са инертним угљеничним уну- трашњим језгром

– Планетарна маглина

– Хелијумски и угљенични бели патуљак

– Нове. Супернове белих патуљака

субота,

25. X

17h

16.

ЕВОЛУЦИЈА ЗВЕЗДА ВЕЛИКИХ МАСА

– Трансформације звезданог језгра током фаза црвеног џина и суперџина

– Супернова масивне звезде

– Остатак супернове

– Неутронска звезда

– Звездана црна рупа

петак,

31. X

20h15m

17.

МЛЕЧНИ ПУТ – ЗВЕЗДАНА КОМПОНЕНТА

– Пројекција Галаксије на небеску сферу

– Основни звездани подсистеми Галаксије

– Звездани хало и збијена звездана јата

– Звездани диск и спирална структура

– Механизам одржавања спиралне струк- туре диска

– Галактички центар

субота,

1. XI

17h

18.

МЛЕЧНИ ПУТ – МЕЂУЗВЕЗДАНА И ТАМНА МАТЕРИЈА

– Појам фазе међузвезданог гаса

– Коронални гас

– Врели атомски и јонизовани гас

– Хладни атомски гас

– Молекулски гас

– Галактичко рециклирање

– Гасовити галактички диск

– Међузвездана прашина

– Ротациона крива Галаксије

– Тамна материја и тамни галактички ха- ло

– Еволуција Галаксије

петак,

7. XI

20h15m

19.

ГАЛАКСИЈЕ

– Хаблово откриће галаксија

– Хаблова класификација галаксија

– Елиптичне галаксије

– Сочивасте галаксије

– Спиралне галаксије

– Неправилне галаксије

– Сејфертове галаксије

– Радио галаксије

– Квазари

– Блазари

– Обједињени модел активног галактич- ког језгра

– Еволуција галаксија

субота,

8. XI

17h

20.

КОСМОС НА ВЕЛИКОЈ ПРОСТОРНОЈ СКАЛИ

– Велики галактички прегледи

– Галактичке групе, јата и суперјата

– Локална група

– Просторна мрежа на највећој скали: чворови, нити, празнине

– Слајферово и Хаблово одређивање цр- вених помака у спектрима галаксија

– Хаблово одређивање удаљености гала- ксија методом цефеида

– Хаблов закон

петак,

14. XI

20h15m

21.

ЕВОЛУЦИЈА КОСМОСА

– Фридманови космолошки модели

– Настанак теорије Великог праска: рад Леметра, Гамова, Алфера и Хермана

– Пензијасово и Вилсоново откриће мик- роталасног позадинског зрачења

– Етапе у досадашњем развоју космоса

– Могући правци будуће еволуције кос- моса

– Откриће  тамне енергије.  Будућност кос-  

   моса

субота,

15. XI

17h

22.

ВАНЗЕМАЉСКИ ЖИВОТ

– Биолошка еволуција на Земљи

– Молекул ДНК

– Могућност постојања живота на дру- гим телима Сунчевог система

– Услови за постојање живота на екстра- соларним планетама

– Трагање за ванземаљским животом. Дрејкова једначина. Програм SETI. Сонде „Пионир” и „Војаџер”

– Могућност контакта с ванземаљским облицима живота. Феномен НЛО


 

(28.08.2008.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:        

vrh

 

 

AM Index

 

79. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

80. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

81. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

82. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ