Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
 
Sunce
 

Sadržaj AM

 
Vreme
Geološka vremenska skala  
 
Eon Era Period Epoha Trajanje
u milionima godina
Početak
u milionima godina
Događaji
Fanerozoik Kenozoik Kvartar Holocen 0,01
Pleistocen 1,59 1,6 Preci čoveka
Tercijar Poliocen 3,4 5 Mastodon, pojava današnjeg biljnog sveta
Miocen 19 24 Obrazovanje Alpa, moropus
Oligocen 14 38 Baluhiterijum, krupne ptice trkačice
Eocen 17 55 Preci konja
Paleocen 10 65 Povlačenje mora, širenje sisara
Mezozoik Kreda 73 138 Primati, cvetnice, nestanak dinosaurusa
Jura 67 205 Ptice
Trijas 35 240 Dinosaurusi, sisari
Paleozoik Perm   50 290 Nestanak trilobita
Karbon Pensilvanija 40 330 Reptili
Misisipi 30 360 Paprati
Devon   50 410 Amfibije, semenarke, insekti
Silur   25 435 Ribe oklopnjače, vaskularne kopnene biljke
Ordovicijum   65 500 Ribe
Kambrijum   70 570 Ljuskari, trilobiti, beskičmenjaci
Proterozoic1     330 900 Alge
1600 2500 Eukariotske ćelije2
Arhaik1         3800 Prokariotske ćelije3
Prearhajsko doba         4500 Formiranje Zemlje

1 Arhik i Proterozoik se zovu zajedno još i prekambijum
2
Ćelije sa jedrom
3 Ćelije bez jedra

Najduža vremenska razdoblja su eoni. Eoni se dele na ere, ere se sastoje od perioda, a periodi od epoha.

Arhaj je najstariji eon. Počinje pre 3,8 milijardi godina a završava se pre 2,5 milijardi godina. Vreme pre arhajskog doba zovemo prearhajsko doba. To je vreme nastanka Zemlje. Proterozoik traje od pre 2,5 mlrd do panerozoika - pre 570 miliona godina. Na prelazu ova dva doba javljaju se beskičmenjaci.

Paleozoik je doba kada se pojavljuju mnoge životne forme. Iz tog perioda su ostali brojni fosilni ostaci širom sveta. Međutim iz za sada nerazjašnjenih razloga preko 90 % svih živih organizama izumire krajem ove ere, u permu.

U mezozoiku se pojavljuju nove vrste životinja (između ostalih i dinosaurusi), ali ova era se takođe okončava velikim izumiranjem živih bića. Računa se da je sa lica zemlje tada nestalo oko 80% svih živih organizama. Uzrok je verovatno udar velikog asteroida u blizini poluostrva Jukatan u današnjem Meksičkom zalivu (o ovom događaju čitajte ovde).

U heliocenu dolazi do naglog povlačenja ledenog pokrivača u Evropi i Severnoj Americi, do izdizanja novoa mora, te do pojave umerene klime i ekspanzije ljudskih zajednica širom sveta.

[jun 2001]


 

vrh