Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Astronautika
 

Sadržaj AM

 
fizika
Šta uraditi kada se space shuttle pokvari

- Načini prekida misija

Vaši komentari

Dipl. ing. Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

28 .5. 2007.

U zavisnosti od ozbiljnosti problema koji mogu da se pojave tokom lansiranja svemirskih šatlova, NASA je razvila različite vrste prekida misija različite složenosti. Neke metode zahtevaju tek malo odstupanje od normalnog plana misije, dok druge zahtevaju neobične i opasne napore od posade. Odabir tipa prekida zavisi od brojnih faktora, kao što su otkazi određenih sistema na letilici, čime se smanjuju šatlove performanse ili ugrožavaju životi astronauta, ako se ti otkazi pojave tokom misije, ali i od sposobnosti posade i kontrolora misije da se izbore s time. Primer problema koji mogu da utiču na performanse šatla i njegovu sposobnost da stigne do orbite jeste, recimo, otkazivanje glavnih motora (koji se u literaturi, po ustaljenoj američkoj praksi, pojavljuju kao skraćenica – SSME, ili Space Shuttle Main Engine [1]) ili jednog od motora OMS (Orbital Maneuvering System [2]). U probleme koji mogu da ugroze sigurnost posade ulaze i dekompresija kabine, otkaz kontrole temperature ili oštećenje nekih drugih sistema vitalnih za održavanje života astronauta.

Sve prekide misija šatlova mogli bi podeliti na tri kategorije. Pad Aborts – (prekidi na rampi), prekidi koji se javljaju dok se letilica još uvek nalazi na lansirnoj rampi, i koji zaustavljaju lansiranje. Intact Aborts – (netaknuti prekidi), koji se javljaju nakon samog lansiranja i omogućavaju orbiteru da se vrati na primarnu ili jednu od rezervnih sletnih staza radi saniranja letilice i posade. Navedeni prekidi su generalno planirane mnogo ranije, imaju u sebi visoki stepen automatizacije i od posade zahtevaju vrlo malo angažovanja (koje se rutinski uvežbava pre leta), što znači da imaju visok procenat šansi za uspeh. Poslednja kategorija su Contingency Aborts – (rezervni planovi za prekid), koje je teško predvideti, jer uveliko zavise od jedinstvenih okolnosti koje opet diktiraju različite vrste kvarova na šatlovima. Ovi planovi bi trebalo da spasu posadu iz situacija koje su još ozbiljnije od netaknutih prekida i koji verovatno vode ka rušenju letilice. Rezervni planovi za prekid zahtevaju daleko više manuelnih radnji jednog dela posade, i zbog nepredvidive prirode i nivoa involvirane opasnosti, imaju značajno manje šanse za uspeh.

 Kliknite na crtež  
scene.jpg (66168 bytes)
Pregled jednog profila misije Space Shuttlea sa scenarijima za prekide.

Imamo četiri vrste, četiri moda netaknutih prekida, i u njih spadaju prekidi u orbiti (abort to orbit, ATO), prekidi sa jednom orbitom (abort once around, AOA), prekoatlantsko ateriranje (transatlantic landing, TAL) i povratak na mesto lansiranja (return to launch site, RTSL). U ono što smo nazvali rezervnim planovima za prekid misije spadaju oni koji se po NASA–inoj terminologiji nazivaju sletanje na istočnu obalu (east coast abort landing, ECAL) i spašavanje (bailout). Koja će vrsta biti odabrana zavisi od tipa nastalog kvara i vremena proteklog od lansiranja. Ako jedini razlog za brigu donose performanse letilice, primenjuje se prvenstveno ATO, AOA, TAL i RTLS. Ako je u pitanju kvar koji ugrožavaju sisteme za održavanje života posade, vrlo je verovatno da će kritičan faktor biti vreme, i najpoželjnija vrsta prekida biće ona koja će posadu za najkraće vreme dovesti sigurno na zemlju. Zbog velikog rizika, tzv. rezervni planovi za prekid su najmanje poželjniji, i sigurno je da nikada neće biti izabrani ako su izvodljivi tzv. netaknuti prekidi.

Sledi detaljnije opisivanje svake od različitih vrsta prekida misija Space Shuttleova ponaosob. Ova lista opcija rezervnih i netaknutih prekida data je prema rastu njihove važnosti. Pošto smatram da je bukvalno prevođenje ovih naziva nebitno, davaću ih u daljem tekstu u originalu, jer se samo tako i nalaze na svim raspoloživim sajtovima i literaturi. Nadam se da to neće biti problem, jer uvek nakon toga sledi opis svake od navedenih opcija.

Redundant Sequence Launch Sequencer (RSLS)

Ovu vrstu otkaza misije po pravilu vode brodski kompjuteri, koji imaju zadatak da automatski sve zaustave ako u radu glavnih motora (SSME) primete ikakav potencijalni problem. Ako bi se problem pojavio pre paljenja bustera na čvrsto gorivo (SRB), motori SSME bi se automatski ugasili i lansiranje bi se prekinulo dok je šatl još uvek na rampi. U periodu između 1984. i 1994. godine, prekid RSLS je primenjen 5 puta [3], svaki put u kratkom vremenskom periodu između starta SSME i SRB paljenja. Kada se busteri na čvrsto gorivo jednom upale, šatl mora da se lansira, jer se busteri više ne daju isključiti. Svaki prekid misije posle toga mora biti uz primenu nekog od ili netaknutih ili rezervnih prekida.

Ditching

Tipično je da najozbiljniji planovi za rezervne prekide misija obuhvataju situacije gubljenja više od jednog glavnog motora, i to u trenucima kada letilica u tim uslovima nema dovoljno potiska za primenu nekog od planiranih netaknutih prekida. Zbog slabog potiska, orbiter najverovatnije nema dovoljno snage da bi doleteo do sletne piste. Ako bi tokom uzletanja šatl izgubio sva tri SSME, skoro je sigurno da bi morao da se spusti na more. Ako je to moguće, spašavanje posade bi bilo primenjeno pre vađenja orbitera.

Pod ekstremnim uslovima, kada orbiter ne može da sleti i posada ne može da se izvuče zbog povreda ili nedovoljnog vremena, može da se pokuša sa prisilnim prizemljenjem orbitera na vodu ili na neki teren van sletne staze. Spuštanje na vodu je prihvatljiviji scenario, mada se procenjuje da je šansa da posada preživi takvo prizemljenje veoma mala. 

U svakom scenariju prinudnog sletanja, uključujući tu i one na sletnu stazu ili pak krah pri sletanju, planirano je da orbiter koristi poseban tobogan za slučaj opasnosti, koji se nalazi zapakovan u vratima glavnog izlaza. Taj tobogan, veoma sličan onima koji se koriste na putničkim avionima, omogućava posadi da vrlo brzo napusti orbiter. U slučaju da iz nekog razloga tobogan ne može da se koristi, postoji i sistem "Sky Genie", koji koristi uže i prost sistem čekrka. "Sky Genie" omogućava posadi da izađe kroz otvor na vrhu pilotske kabine i spuštajući se sa strane brzo napusti oštećenu letilicu.

Kliknite na snimak    Kliknite na snimak  
tobogan.jpg (30175 bytes) konopci.jpg (71962 bytes)
Space Shuttle: tobogan za izlazak u slučaju opasnosti.

Sistem konopaca i koturova "Sky Genie".

Bailout

Planirano je da se ova vrsta prekida misije i spašavanje posade primeni u slučajevima kada nema nade da bi orbiter mogao da se sigurno prizemlji. Najverovatnije je da bi ovaj metod bio primenjen u slučaju kada je orbiter predaleko od nekog odgovarajućeg mesta za sletanje, ili kada je preozbiljno oštećen da bi mogao da se sigurno prizemlji. Ovaj prekid operacije [4] bi se primenio tek kada bi se orbiter odvojio od bustera na čvrsto gorivo.(SRBs) i spoljnjeg rezervoara (ET), i kada bi mogao slobodno i kontrolisano da klizi kroz razređenu atmosferu. Za vreme bailouta, pilot šatla treba da preduzme sve radnje potrebne da orbiter dovede na relativno malu visinu i brzinu (10.000 m i 370 km/h). U tu svrhu je predviđeno da dok se posada evakuiše, pilot ili komandant mogu da radi stabilizacije leta uključe i autpilota. Kada let postane siguran, posada otvara glavni poklopac na levoj strani letilice i izbacivši specijalnu spasilačku motku spušta se niz nju do kraja i skače ispod krila. Jedan po jedan, svaki član se posebnom kukom kači za motku i skače iz orbitera kroz otvor napolje. Struja vazduha ih nosi niz motku i otkačinje ispod levog krila. Nakon toga, kada se već nađu daleko od letilice, automatski se otvaraju padobrani i nose astronaute ka zemlji.

  Kliknite na sliku        
skok.jpg (49256 bytes)

Slike su nastale prilikom uvežbavanja tehnike iznad China Lake Naval Centra. Kako je izjavio test–skakač Bob Hudson, D2842: "Verovali ili ne – ovo radi!" motka od "kevlara" i aluminijuma je dugačka 3,5 m i prečnika 9 cm. Računa se da za 90 sekundi maksimalni broj putnika u orbiteru (8) mora da napusti letilicu.

Kada jednom napuste orbiter, on nastavlja da leti dalje dok se ne sruši. Bailout bi se najverovatnije izvodio negde iznad vode, da bi se izbeglo rušenje na tlo i eliminisao rizik za živote i imovinu. Trebalo bi da je posada u stanju da preživi dovoljno dugo dok ne stigne spasilački tim. Uz određeni nivo nepredvidivosti koji je implementiran u ovakav scenario, on je uključen u metode rezervnog prekida misija.

East Coast Abort Landing (ECAL)

U zavisnosti od toga u kojoj fazi leta bi se pojavio problem, višestruki kvar na glavnim motorima ne mora uvek da rezultuje napuštanjem orbitera ili prinudnim sletanjem. Rezervni plan za prekid misije može da se primeni i u slučajevima kada sem glavnih motora otkaže i neki drugi sistem. Tada je možda moguće sleteti neoštećen i sačuvati letilicu i posadu.

Odabir samog mesta za sletanje zavisi od toga kada se kvar pojavi. Možda zbog nastalih problema povratak na mesto lansiranja (RTLS) ili prekookeansko ateriranje (TAL) neće biti mogući. Takođe, bilo bi teško primeniti opciju RTLS ako se šatl lansira ka visokonagnutoj orbiti koja vodi ka Međunarodnoj stanici. ECAL je možda jedina opcija za siguran prekid misije koju je moguće primeniti u slučajevima kada je letilica previše daleko do pozicije za TAL prekid.

ECAL prekid je veoma sličan režimu RTLS, samo što umesto da se orbiter spusti u blizinu Kennedy Space Sentra, pokušaće da aterira na neku drugu lokaciju duž istočne obale Severne Amerike. Te rezervne lokacije se prostiru od South Caroline i Bermuda, pa do Newfoundlanda u Kanadi. ECAL metod rezervnog prekida misije je manje prihvatljiv od tzv. netaknutog prekida prvenstveno zbog jako kratkog vremena za odabir mesta za sletanje i pripremu za dolazak orbitera. Jasno je da rezervne ECAL lokacije nisu uvek dobro opremljene za prihvatanje orbitera.

Return To Launch Site (RTLS)

RTLS režim je scenario netaknutog prekida koji omogućava orbiteru da dok motori još rade da se okrene i vrati direktno na zemlju ili u blizinu mesta lansiranja u Kennedy Space Centru, na Floridi (KSC). Orbiter može da se prizemlji približno 25 minuta nakon lansiranja, i sigurno vrati posadu i teret na tlo. RTLS režim bi se najverovatnije primenio prilikom gubitka potiska jednog od glavnih motora u periodu od samog lansiranja pa do prvih 4 minuta i 20 sekundi leta. Nakon toga, šatl bi imao premalo goriva da bi se okrenuo i vratio do KSC.

 Kliknite na crtež  
prekid.jpg (46466 bytes)

Profil prekida misije prilikom koga se šatl vraća na mesto lansiranja.

RTLS prekid misije bi započeo u momentu kada SSME motori orbitera još uvek stvaraju potisak. Profil može da počne tek nakon što se busteri (SRBs) odvoje, a posada prebaci specijalni prekidač na kontrolnoj tabli u položaj RTLS i pritisne dugme za prekid misije. Kada otpočeti proceduru prekida misije zavisi od prirode kvara na motorima. Ako je, naprimer, kvar nastao tokom lansiranja, procedura će početi odmah nakon odvajanja SRBs, nakon 2 minuta i 20 sekundi. Kada jednom krene, šatl će nastaviti da leti svojom putanjom sve dok ne potroši višak goriva i ostavi ga taman toliko da mu to omogući okretanje i povratak na Floridu. Tokom te faze, letilica će izvesti i tzv. "pitch maneuver", tokom kojeg će okrenuti nos unazad, ka mestu lansiranja, sa orbiterom koji će se nalaziti okrenut trbuhom ka Zemlji [5]. Iako je okrenut ka KSC, momenat inercije ipak nastavlja i dalje nosi šatl sve dalje od mesta lansiranja, ali nova usmerenost potiska postepeno će da smanjuje tu brzinu.

Da bi istrošio preostalo gorivo, pale se OMS motori i RCS trasteri (Reaction Control System [6]), ili se gorivo čak i prosipa, u cilju smanjenja težina letilice. Kada se u RTLS prekidu završi sa radom motora, letilica počinje da ponire [7] i približava se trenutku pogonom za odbacivanje velikog spoljnjeg rezervoara (ET). Odvajanje ET zahteva korišćenje RCS motora, da bi se orbiter izmakao od tanka i tako izbegao mogući sudar. Nakon odvajanja, orbiter započinje fazu slobodnog jedrenja, bez motora, i približavanje mestu za sletanje. Jedrenje i sletanje je veoma slično normalnom ateriranju orbitera.

TransAtlantic Landing (ili Transoceanic Landing) (TAL)

Sledeća opcija netaknutih prekida šatl misija jeste TAL metod, koji omogućava orbiteru da prateći balističku trajektoriju [8] sigurno sleti na istočnu obalu Tihog okeana. Predviđeno je da se ovaj metod koristi u situacijama kada povratak na mesto lansiranja (RTLS) više nije moguć, a pre nego što postane izvodljiv AOA prekid uz pomoć samo dva SSME motora. Primena TAL se takođe predviđa ako je otkazao neki od vitalnih sistema za održavanje života [9] posade, te je ateriranje neophodno izvesti što pre.

 Kliknite na crtež  
prekid2.jpg (34219 bytes)
Profil prekida misije koji uključuje prekookeansko sletanje.

TAL prekid zahteva od šatla da nakon odvajanja SRB ostane na normalnoj putanji leta, ali da odstupi od orbitalne trajektorije pre nego što glavni motori prekinu sa radom (MECO). Da bi izvela taj scenario, posada mora da okrene prekidač za prekide misija u položaj TAL/AOA i pritisnu dugme za prekid, ali pre MESO. Letilica se automatski usmerava ka nekoj od sletnih staza na drugoj strani Atlantika, okrećući se oko ose na taj način da se postavlja u horizontalan položaj još dok motori rade. Rad sistema OMS i RCS nije potreban tokom TOL, tako da se njihovo gorivo automatski odbacuje radi olakšavanja orbitera, a i da bi se centar gravitacije pomerio u odgovarajući položaj koji će letilice omogućiti jedrenje. 

  Kliknite na crtež        
sletna_mesta.jpg (51405 bytes) Primeri raspoloživih prekookeanskih lokacija za slučaj prekida leta šatla. Sve lokacije pripadaju Grupi nacionalnih servisnih meteoroloških stanica (SMG), koje su deo Johnson Space Centra (JSC) još od 1981. godine. KSC je Kenedijev centar, ZZA je aerodrom u Saragosi, MRN je vojna baza u Morónu, u Španiji, BEN je Ben Guerir u Maroku, BYD je Banjul u Gambiji.

Nakon MESO i odvajanja ET, orbiter nastavlja da leti balističkom putanjom, da bi oko 45 minuta nakon lansiranja sleteo na jednu od dve lokacije koje su pre lansiranja odabrane i razrađene sa posadom. Pozicije su odabrane prema konkretnoj misiji i nalaze se najbliže projekciji putanje šatla na zemlji, a takođe moraju da poseduju i dovoljno dugačke piste, da su vremenske prilike prihvatljive i da su prihvaćene od američkog Stejt Departmenta. Dve lokacije se nalaže u Španiji, vazduhoplovna baza Morón se nalazi na samom južnom vrhu, a Saragosa je na severoistoku. Druge lokacije su Istres, u Francuskoj, i Banjul u Gambiji. Spisak lokacija za eventualna sletanja se s vremena na vreme menja, što zavisi od spoljnopolitičke situacije i odnosa tih zemalja prema Americi i obrnuto. Recimo, marokanski Ben Gurier je godinama bio korišćen, ali je od skora eliminisan zbog straha od terorizma. Ranije su korišćeni i Kano, Nigerija; Rota, Španija; Casablanca, Maroko i Dakar, Senegal.

1 | 2 sledeća strana

[1] To su tri glavna Pratt & Whitney motora orbitera, teška po 3,2 tone. Koriste gorivo iz spoljnjeg tanka (ET), i prave potisak od po 1,7 MN (na nuvou mora) do 2,1 MN (u vakuumu). Projektovani su da mogu da izdrže 55 startova i da rade oko 7,5 sati.

[2] To je sistem raketnih motora koji služi za stizanje šatla do orbite i promene kretanja nakon toga. Bitni su prilikom kočenja u manevru deorbitiranja. Po jedan motor se nalazi pozadi sa svake strane orbitera, i prepoznaje se po dva velika ispupčenja sa svake strane vertikalnog stabilizatora. Svaki hipergolični motor, preuzet sa Apollo servisnih modula, sa potiskom od 27 kN, može da se koristi u 100 misija, odn. da tokom 1.000 startova radi 15 sati.

[3] Misije su bile: STS-41-D, STS-51-F, STS-51, STS-55 i STS-68.

[4] Prva četiri Space Shuttlea (od STS–1 do STS–4) su bila opremljena sedištima za izbacivanje, sličnim onima koje koriste avioni SR–71. Prvi šatlovi su imali samo pilota i komandira.

[5] U normalnim okolnostima, u toj fazi leta šatl je okrenut "naglavačke" (pozicija "heads–down"). Tako se sračunato okrene odmah nakon lansiranja. U novonastaloj situaciji, zauzeće položaj koji se naziva "heads–up".

[6] Na orbiteru se nalazi 38 primarnih reaktivnih motora i 6 pokretnih. Imaju nezavisne tankove sa gorivom, oksidatorom i helijumom. Prvo se koriste prilikom odvajanja glavnog rezervoara, da bi orbiter skrenuli od njega, kao i prilikom manevrisanja za ulazak u orbitu. Kasnije se upotrebljavaju u svim neophodnim manevrima prilikom rotacije i translacije pri sletanju ("roll and yaw"). Sa porastom aerodinamičkog pritiska, kontrolne površine na krilima preuzimaju funkciju upravljanja, a trasteri gube svoju funkciju.

[7] Mislim da mi nemamo adekvatne reči za tri osnovne vrste dinamičkog kretanja letilice koji se ovde (a i na drugim mestima) često pominju, a mere se uglovima. "Pitch" je kretanje gore i dole, kao što se otvara kutija, a "Yaw" je levo i desno, kao što se otvaraju vrata. Ovde se govori o manevru koji se u NASA–i označava kao "pitch–down", i koji sam ovde preveo kao poniranje. Ima i kretanje koje se označava kao "Roll", a to je prosta rotacija oko podužne ose letilice.

[8] Putanja koju projektil ili raketa ima kada prestane rad motora i telo nastavi da se kreće samo pod uticajem gravitacije i aerodinamičkih sila kočenja.

[9] Neki od tih sistema su oni koji kontrolišu pritisak kabine, snabdevanje i pročišćavanje vazduhom, vodeno (WCLS) ili pak aktivno (ATCS) održavanje temperature kabine, snabdevanje vodom, zaptivanje vrata, stanje skafandera, itd.

(23.06.2007.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

Potražite

AM Index
 
priključite se

 

Space shuttle šta je to?

Sve o spejs šatlovima
Brzina Space Shuttlea u orbiti
Space Shuttle i Max–Q
Zašto se šatlovi okreću pri lansiranju?
Praćenje orbita sa Zemlje
Lansiranja raketa sa ekvatora
Odbacivanje šatlovih bustera
Izolacija glavnog šatlovog tanka
Brzina lansiranja i Zemljina rotacija