AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Dr Zoran Živković    

Motiv prvog kontakta u SF delima
Artura Klarka

SADRŽAJ
Uvod

Izveštaj o planeti tri
Krstaški pohod
Čas istorije
Susret sa Meduzom
Zaključak

 

Sadržaj AM

          

Dr Zoran Živković       Motiv prvog kontakta u SF delima Artura Klarka


      

Tekst Zorana Živkovića "Motiv prvog kontakta u SF delima Artura Klarka" deo je autorovog magistarskog rada odbranjenog 1979. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ogled je izvorno objavljen u knjizi PRVI KONTAKT ("Književne novine", Beograd, 1985) zajedno s četiri Klarkova dela koja se u njemu razmatraju. Integralna verzija eseja pojavila se u prevodu na engleski jezik u februarskom i martovskom broju za 2001. američkog časopisa "The New York Review of Science Fiction".
Dr Zoran Živković je jedan od urednika Intrnet časopisa Fantastic Metropolis: http://www.sfsite.com/fm/

           

Veca fotografija

  
Dr Zoran
Živković
polaris@EUnet.y

MOTIV PRVOG KONTAKTA
U SF DELIMA ARTURA KLARKA

 

Stoga recimo sebi istinu: mi ne tražimo 'svekolike civilizacije', nego pre svega one koje su antropomorfne. Uvodimo u Prirodu red i poredak eksperimenta i posle pojava te vrste želimo da upoznamo bića slična nama. Ali njih ipak ne uspevamo da zapazimo. Da li ona uopšte postoje? Ima zaista nečeg duboko rastužujućeg u ćutanju zvezda kao odgovoru na to pitanje, ćutanju koje je tako potpuno kao da je večno.

Stanislav Lem, Summa technologiae

           

 

SADRŽAJ:

Uvod  

Izveštaj o planeti tri  

Krstaški pohod   

Čas istorije  

Susret sa Meduzom    

Zaključak   

 

[maj 2001]

vrh      Uvod >>